Intermezzo Zwolle

Nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun naasten

ANBI

14 maart 2018 by Intermezzo

IntermeZZo is een stichting met ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat wij alle inkomsten volledig inzetten voor onze doelgroep: mensen met kanker en hun naasten. Voor de ANBI geldt een publicatieplicht. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst. Aan de publicatieplicht voldoen we op deze pagina met compacte gegevens en cijfers. Zo laten we zien waar IntermeZZo voor staat, wat we doen en wat onze ambities zijn voor de komende jaren.

 • De contactgegevens staan onder de knop CONTACT op deze website, het KvK-nummer is 08205016 en het fiscaal nummer is: 8211 77 229:
 • Voor de financiële verantwoording kun je de jaarcijfers 2018 en de toelichting op de jaarcijfers over 2018 bekijken.
 • De doelstelling, bestuurssamenstelling en een overzicht van de activiteiten vind je onderstaand bij de ANBI-gegevens 2017.
 • De akte van oprichting kun je ook bekijken door op de link te klikken.

ANBI gegevens IntermeZZo 2018

Inhoudsopgave

 • Algemene gegevens
 • Missie en doelstelling
 • Portfolio
 • Jaarverslag 2017
 • Strategische ambities 2017-2020

Algemene gegevens

Stichting Nazorgcentrum IntermeZZo

Dokter Van Thienenweg 1A, 8025 AL Zwolle

Postbus 110400 8000 GK Zwolle

T (038) 424 6088

T (06) 53 76 71 45

Fiscaal nummer: 8211 77 229

Bestuur & Comité van aanbeveling

Het bestuur bestaat uit:

 • Gaston Sporre, voorzitter
 • Dick Timmerman, secretaris
 • Mark van Buiten, penningmeester
 • Suzan Ingelse, lid
 • Daphne de Roode, lid
 • Gabriel Paardekooper, lid
 • Jos Lemmens, lid

Het comité van aanbeveling bestaat uit:

 • Jacco Eltingh, voormalig proftennisser & directeur Eltingh Haarhuis Tennis & Events
 • Rob Dillmann, CEO Isala
 • Coby Zandbergen-de Zeeuw, bestuurder Cibap
 • Jacco Vonhof, directeur Novon, voorzitter MKB-Nederland

Manager en contactpersoon van IntermeZZo

Corine den Hollander

Contactgegevens:

E c.j.den.hollander@isala.nl

E info@intermezzo-zwolle.nl

T (06) 464 52 795

Beloningsbeleid bestuurders IntermeZZo

Geen beloning.

Missie en doelstelling

Missie

Met onze missie geven wij aan wat wij voor de samenleving willen betekenen en welke toegevoegde

waarde wij leveren.

 • Wij ondersteunen mensen met kanker en hun naasten in het proces om de regie op hun leven

en levensvreugde te hervinden.

 • Wij bieden professionele voorlichting in samenwerking met Isala Oncologisch centrum. Wij

bieden laagdrempelige activiteiten, workshops en cursussen, gericht op ontspanning en

lotgenotencontact.

 • Wij nemen verantwoordelijkheid om de verbinding te leggen tussen de gezondheidszorg en

het privédomein van onze doelgroep.

 

Doelstelling

Het doel van alle inspanningen die IntermeZZo verricht is haar gasten te ondersteunen de regie op hun leven te hervinden.

Om dit doel te bereiken stemt IntermeZZo het aanbod van activiteiten en voorlichting voortdurend af op de behoeften van de gasten. Daarvoor betrekt IntermeZZo alle mogelijke samenwerkingspartijen op inhoud. Tevens onderhoudt IntermeZZo contact met maatschappelijke partijen in de rol van ondersteuners, ambassadeurs en sponsoren.

 

Portfolio

IntermeZZo kent vijf onderdelen in haar portfolio: de inloopfunctie, voorlichtingstrajecten, workshops & cursussen, gespreksgroepen en ontspanningsactiviteiten. De actuele portfolio staat op de website:

www.intermezzo-zwolle.nl

 

Jaarverslag 2019

IntermeZZo kijkt terug op een succesvol jaar. Het aantal bezoeken is gegroeid naar ruim 5.000.

Mensen weten ons steeds beter te vinden. De wisselwerking tussen IntermeZZo en andere partijen is toegenomen. Over 2019 brengen wij vooralsnog geen jaarmagazine uit in verband met de beperkingen in de 1e helft van 2020 vanwege de coronamaatregelen.

In 2019 heeft IntermeZZo een aantal ambities kunnen realiseren.

 1. Versterken van de samenwerking met Isala

Het commitment, uitgesproken door de Raad van Bestuur van Isala en management van Isala Oncologisch centrum over de samenwerking tussen Isala en IntermeZZo heeft geresulteerd in een project voor de inzet van een ondersteuningsconsulent.  De functie van ondersteuningsconsulent, door twee zeer ervaren oncologieverpleegkundigen/ondersteuningsconsulenten, wordt op locatie bij IntermeZZo uitgevoerd.  Zo komen oncologisch patiënten door de afspraken bij de consulenten, ‘automatisch’ bij IntermeZZo binnen voor kennismaking.  

 2. Ontwikkeling ouder-kindtraject

Wanneer een van de ouders de diagnose kanker krijgt, staat het leven van het hele gezin op de kop. Als ouders zo snel mogelijk na de diagnose een coachingsgesprek kunnen aangaan met een gespecialiseerde gezinscoach, kan het gezin gesterkt het traject in gaan. IntermeZZo heeft in 2019 ongeveer 40 coachingsgesprekken met ouders (en kinderen) kunnen faciliteren. Ouders geven aan hier zeer veel baat bij te hebben. In 2020 volgt een voortzetting van dit aanbod.

Strategische ambities 2017 tot en met 2020

IntermeZZo heeft een grote groei doorgemaakt vanaf de oprichting in februari 2010 tot nu. Het aantal bezoeken is toegenomen van 500 per jaar in 2010 naar ongeveer 5.000 in 2019. Het aantal vrijwilligers groeide van 16 naar 100 in 2019. De behoefte aan een nazorgcentrum gekoppeld aan het Oncologisch centrum van Isala, neemt naar verwachting nog verder toe. Om die verwachte groei kwalitatief en kwantitatief aan te kunnen, richt IntermeZZo zich op onderstaande doelen:

Huisvesting

IntermeZZo groeide in 2017 letterlijk uit het gebouw door toename van het aantal bezoekers, het team en de activiteiten. Bestuur en samenwerkingspartijen in Zwolle zochten samen naar een andere geschikte huisvesting. Criteria zijn: ruim, betaalbaar en in de directe nabijheid van Isala. Deze ambitie is gerealiseerd begin 2018. Er komen bezoekers uit de wijde regio.

Isala heeft ook een Oncologisch centrum in Meppel. Patiënten hebben ook daar behoefte aan psychosociale ondersteuning. IntermeZZo onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om een dependance op te zetten met behoud van kwaliteit en sfeer van IntermeZZo Zwolle

Medewerkers

Het aantal gastvrouwen is meegegroeid met de vraag. Er is weinig verloop. Bij de werving van nieuwe mensen zal gelet worden op een mix van (m/v) en leeftijd. In 2017 zijn ongeveer 15 nieuwe vrijwilligers aangetrokken die in 2018 verder zijn ingewerkt en geschoold. In 2018 zijn nog eens 6 nieuwe vrijwilligers aangetrokken en in 2019 ook.

Ook onder vrijwillige professionals is weinig verloop. Mensen voelen zich betrokken en gewaardeerd; de inzet blijft de relatie met hen secuur te onderhouden.

Voor professionele ondersteuning is per 1 juni 2017 voor 16 uur per week een assistent manager aangesteld. Met ingang van maart 2019 is een secretaresse aangesteld voor 24 uur per week.

Relatie Isala

Op het versterken van de banden met Isala is vanaf de 2e helft van 2017 sterker ingezet. Het management is overtuigd van nut en noodzaak. De samenwerking op de werkvloer vraagt continue aandacht. IntermeZZo presenteert zich frequent op alle mogelijke bijeenkomsten om bewustwording en beeldvorming bij de professionals aan te scherpen. IntermeZZo leidt vaak (nieuwe) Isala collega’s rond en kan regelmatig 

In 2018 is de functie van ondersteuningsconsulent vanuit Isala  ingezet. Het effect is een snelle signalering; zo kan de patiënt vanaf de diagnose (naast het medische gedeelte) intensiever worden begeleid. Doel is de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden.

KindermeZZo

Omdat de vraag naar ondersteuning van gezinnen met kinderen toeneemt, is IntermeZZo op 15 september van 2018 gestart met de ondersteuning van kinderen in de basisschoolleeftijd: KindermeZZo. Het gaat om kinderen die opgroeien in een gezin waarin kanker speelt, bij ouders, broertjes/zusje of het kind zelf.  Voor KindermeZZo is een eigen programma ontwikkeld en een eigen website ingericht, afgestemd op de doelgroep. Er zijn drie pedagogisch geschoolde vrijwilligers die KindermeZZo inhoudelijk vormgeven en de kindergroepen begeleiden. Om de woensdag wordt de kidsmiddag druk bezocht; ouders blijven vaak om elkaar te ontmoeten. Hierbij is een gastvrouw aanwezig die ervaring heeft met de begeleiding van ouders.

Landelijke relaties

IntermeZZo heeft in de 10 jaar van het bestaan haar toegevoegde waarde bewezen. De huisvesting dicht bij het ziekenhuis blijkt effectief. De nauwe samenwerking met topklinisch ziekenhuis Isala en in het bijzonder met het Oncologisch centrum leiden tot een bijzondere expertise. Deze vormt een van de goede voorbeelden in Nederland.

IPSO, KWF en stichting OOK onderkennen nut en noodzaak van de relatie tussen nazorgcentrum en oncologisch centrum. De samenwerking tussen IntermeZZo en Isala wordt inmiddels gezien als best practice. Deze positie zal IntermeZZo bestendigen en verder naar buiten brengen.

IntermeZZo fungeert ook als vraagbaak voor onder andere verpleegkundigen en medisch specialisten, beleidsmakers in gezondheidszorg, andere ziekenhuizen en nazorgcentra. Zo wil IntermeZZo de opgebouwde expertise sterker inzetten en delen.

Registratie

Er zijn in Nederland 87 inloophuizen en nazorgcentra waar mensen met kanker komen omdat ze iets nodig hebben. Om de zorg beter in te bedden, zijn er cijfers nodig: wat zoeken mensen precies, wat hebben ze nodig? Dataonderzoek vormt de onderbouwing en legitimatie voor het bestaan van inloophuizen en nazorgcentra (en financiering). IntermeZZo neemt deel aan het registratiesysteem dat door brancheorganisatie IPSO is opgezet en kan hieruit op termijn eigen data filteren. Zo kunnen we nog beter aansluiten op de vraag.

Promotie

Naast het versterken van de bekendheid van IntermeZZo binnen Isala, blijven we voortdurend inzetten op naamsbekendheid door free publicity, inzet van sociale media en promotie van activiteiten. Algemene naamsbekendheid en publieksactiviteiten worden gericht op publieksgroepen (goodwill genereren ten behoeve van gunfactor en sponsoring) en promotie van activiteiten op de doelgroep.

De website wordt in 2020 geactualiseerd met een bezoekersvriendelijke agenda. De indeling gaat beter passen bij de steunbehoefte van de doelgroep.

Financiën

 • IntermeZZo richt zich op het vinden van structurele financiering door:
 • Het bestendigen van sponsorrelaties
 • Het aantrekken van nieuwe sponsoren
 • Het stimuleren van anderen om benefietactiviteiten te organiseren

IntermeZZo zorgt voor een compacte financiële buffer vanwege:

 • Uitbreiding personeel
 • Uitbreiding huisvesting & verhuizing

 

In 2021 wil IntermeZZo zijn:

een professioneel nazorgcentrum dat een structurele plek in de zorgketen inneemt, op een locatie die daarvoor geschikt is, met een strakke verbinding met het ziekenhuis en landelijk aanzien. Een nazorgcentrum dat voor volwassenen én kinderen (en hun naasten plus sociale omgeving) steun biedt de regie op het leven te herpakken.

arrow-right arrow-down keyboard_arrow_down arrow-left plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars heart-o heart home bell building-o bullhorn star-o star truck magic-wand edit reply eye