Intermezzo Zwolle

Nazorgcentrum voor mensen met kanker en hun naasten

ANBI

14 maart 2018 by Intermezzo

IntermeZZo is een stichting met ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat wij alle inkomsten volledig inzetten voor onze doelgroep: mensen met kanker en hun naasten. Voor de ANBI geldt een publicatieplicht. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst. Aan de publicatieplicht voldoen we op deze pagina met compacte gegevens en cijfers. Zo laten we zien waar IntermeZZo voor staat, wat we doen en wat onze ambities zijn voor de komende jaren.

 • De contactgegevens staan onder de knop CONTACT op deze website, het KvK-nummer is 08205016 en het fiscaal nummer is: 8211 77 229:
 • Voor de financiële verantwoording kun je de jaarcijfers 2017 en de toelichting op de jaarcijfers over 2017 bekijken.
 • De doelstelling, bestuurssamenstelling en een overzicht van de activiteiten vind je onderstaand bij de ANBI-gegevens 2017.
 • De akte van oprichting kun je ook bekijken door op de link te klikken.

ANBI gegevens IntermeZZo 2017

Inhoudsopgave

 • Algemene gegevens
 • Missie en doelstelling
 • Portfolio
 • Jaarverslag 2017
 • Strategische ambities 2017-2020

Algemene gegevens

Stichting Nazorgcentrum IntermeZZo

Dokter Van Thienenweg 1A, 8025 AL Zwolle

Postbus 110400 8000 GK Zwolle

T (038) 424 6088

T (06) 53 76 71 45

Fiscaal nummer: 8211 77 229

Bestuur & Comité van aanbeveling

Het bestuur bestaat uit:

 • Gaston Sporre, voorzitter
 • Dick Timmerman, secretaris
 • Jacco Vonhof, penningmeester
 • Suzan Ingelse, lid
 • Mark van Buiten, lid

De bestuursadviseurs zijn:

 • Aafke Honkoop, internist/oncoloog Isala
 • Daphne de Roode, ketenmanager Isala Oncologisch centrum

Het comité van aanbeveling bestaat uit:

 • Henk Jan Meijer, burgemeester Zwolle
 • Jacco Eltingh, voormalig proftennisser & directeur Eltingh Haarhuis Tennis & Events
 • Rob Dillmann, CEO Isala ziekenhuis
 • Marjanne Sint, voorzitter Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen
 • (STZ)
 • Coby Zandbergen-de Zeeuw, bestuurder Cibap

Manager en contactpersoon van IntermeZZo

Corine den Hollander

Contactgegevens:

E c.j.den.hollander@isala.nl

E info@intermezzo-zwolle.nl

T (06) 464 52 795

Beloningsbeleid bestuurders IntermeZZo

Geen beloning.

 

Missie en doelstelling

Missie

Met onze missie geven wij aan wat wij voor de samenleving willen betekenen en welke toegevoegde

waarde wij leveren.

 • Wij ondersteunen mensen met kanker en hun naasten in het proces om de regie op hun leven

en levensvreugde te hervinden.

 • Wij bieden professionele voorlichting in samenwerking met het Isala Oncologisch centrum. Wij

bieden laagdrempelige activiteiten, workshops en cursussen, gericht op ontspanning en

lotgenotencontact.

 • Wij nemen verantwoordelijkheid om de verbinding te leggen tussen de gezondheidszorg en

het privédomein van onze doelgroep.

 

Doelstelling

Het doel van alle inspanningen die IntermeZZo verricht is haar gasten te ondersteunen de regie op

hun leven te hervinden.

Om dit doel te bereiken stemt IntermeZZo het aanbod van activiteiten en voorlichting voortdurend af

op de behoeften van de gasten. Daarvoor betrekt IntermeZZo alle mogelijke samenwerkingspartijen

op inhoud. Tevens onderhoudt IntermeZZo contact met maatschappelijke partijen in de rol van

ondersteuners, ambassadeurs en sponsoren.

 

Portfolio

IntermeZZo kent vijf onderdelen in haar portfolio: de inloopfunctie, voorlichtingstrajecten, workshops & cursussen, gespreksgroepen en ontspanningsactiviteiten. De actuele portfolio staat op de website:

www.intermezzo-zwolle.nl

 

Jaarverslag 2017

IntermeZZo kijkt terug op een succesvol jaar. Het aantal bezoeken is gegroeid naar ongeveer 4.000.

Mensen weten ons steeds beter te vinden. De wisselwerking tussen IntermeZZo en andere partijen is

toegenomen. Zie de verhalen in het Magazine, waarvan een PDF op de website.

In 2017 heeft IntermeZZo een aantal ambities kunnen realiseren.

 

 1. Versterken van de samenwerking met Isala.

Er is een commitment uitgesproken door de Raad van Bestuur van Isala en management over

de samenwerking tussen Isala en IntermeZZo. De voorbereidingen voor de inzet

van een ondersteuningsconsulent zijn verder uitgewerkt en deze is in voorjaar 2018 gestart.

 

 1. Professionaliseren voorlichtingsactiviteiten

Bij een aantal voorlichtingstrajecten hebben we inhoudelijke verbeterslagen en actualisering

toegepast. Bij andere voorlichting is de keuze gemaakt om individuele voorlichting te geven in

plaats van groepsgewijs omdat dit beter aansluit bij de behoefte van de gasten.

 

 1. Voorbereiding op nieuwe huisvesting

Om de activiteiten op een adequate manier te kunnen uitvoeren, is ruimere huisvesting noodzakelijk. Groei van het aantal bezoeken maakt de stap naar grote huisvesting noodzakelijk én verantwoord. Door contacten met vastgoedinvesteerders is het gelukt een zeer geschikt pand op loopafstand van Isala (en dus ook van de eerdere locatie) tegen een betaalbare huurprijs binnen bereik te krijgen. In 2017 zijn alle voorbereidingen getroffen om de verhuizing mogelijk te maken: een betaalbaar huurcontract, grondige verbouwing (van kinderopvang naar nazorgcentrum), herinrichting van het pand (uitgevoerd begin 2018) en financiering daarvan. In samenwerking met het bedrijfsleven in Zwolle en de regio, Roparun en Stichting Vrienden van Isala is de financiering tot stand gekomen, in geld, diensten en middelen. Begin februari 2018 is IntermeZZo daadwerkelijk verhuisd.

 

Strategische ambities 2017 tot 2020

IntermeZZo heeft een grote groei doorgemaakt vanaf de oprichting in februari 2010 tot nu. Het aantal

bezoeken is toegenomen van 500 per jaar in 2010 naar ongeveer 4.000 in 2016. Het aantal

vrijwilligers groeide van 16 naar 80. IntermeZZo is daarmee organisatorisch en qua huisvesting uit

haar jasje gegroeid. De behoefte aan een nazorgcentrum gekoppeld aan het Oncologisch centrum van Isala, neemt naar verwachting nog verder toe. Om die verwachte groei kwalitatief en kwantitatief aan te kunnen, richt IntermeZZo zich in de komende 3 jaar op onderstaande doelen:

 

Huisvesting

IntermeZZo groeit letterlijk uit het gebouw door toename van het aantal bezoekers, het team en de

activiteiten. Bestuur en samenwerkingspartijen in Zwolle zoeken samen naar een andere geschikte

huisvesting. Criteria zijn: ruim, betaalbaar en in de directe nabijheid van Isala. Deze ambitie is gerealiseerd begin 2018.

 

Medewerkers

Het aantal gastvrouwen is meegegroeid met de vraag. Er is weinig verloop. Bij de werving van

nieuwe mensen zal gelet worden op een mix van (m/v) en leeftijd. In 2017 zijn ongeveer 15 nieuwe vrijwilligers aangetrokken die in 2018 verder worden ingewerkt en geschoold.

Ook onder vrijwillige professionals is weinig verloop. Mensen voelen zich betrokken en

gewaardeerd; de inzet blijft de relatie met hen secuur te onderhouden.

Voor professionele ondersteuning is per 1 juni 2017 voor 16 uur per week een assistent

manager aangesteld.

 

Relatie Isala

Op het versterken van de banden met Isala is vanaf de 2e helft van 2017 sterker ingezet. Het

management is overtuigd van nut en noodzaak. De samenwerking op de werkvloer vraagt continue

aandacht. IntermeZZo presenteert zich frequenter op alle mogelijke bijeenkomsten om bewustwording

en beeldvorming bij de professionals aan te scherpen.

Alle voorbereidingen zijn getroffen om de functie van ondersteuningsconsulent vanuit Isala te gaan

inzetten. Het effect is een snelle signalering; zo kan de patiënt vanaf de diagnose (naast het medische

gedeelte) intensiever worden begeleid. Doel is de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. In

de loop van 2017 wordt helder op welke wijze de financiering voor de ondersteuningsconsulent

gerealiseerd gaat worden.

Ook deze ambitie is in het voorjaar 2018 gerealiseerd met dien verstande dat de ondersteuningsconsulent met een pilot is gestart.

 

KindermeZZo

Omdat de vraag naar ondersteuning van gezinnen met kinderen toeneemt, start IntermeZZo in het najaar van 2018 bescheiden met de ondersteuning van kinderen van 4-16 jaar: KindermeZZo. Het gaat om kinderen die opgroeien in een gezin waarin kanker speelt, bij ouders, broertjes/zusje of het kind zelf. Hierin maakt IntermeZZo de koppeling met bestaande voorlichting en steun aan ouders/grootouders die in het gezin te dealen hebben met kanker en kinderen. Voor KindermeZZo wordt een eigen programma ontwikkeld en een eigen website ingericht, afgestemd op de doelgroep.

 

Landelijke relaties

IntermeZZo heeft in de 8 jaar van het bestaan haar toegevoegde waarde bewezen. De huisvesting

dicht bij het ziekenhuis blijkt effectief. De nauwe samenwerking met topklinisch ziekenhuis Isala en in

het bijzonder met het Oncologisch centrum leiden tot een bijzondere expertise. Deze vormt een van

de goede voorbeelden in Nederland.

IPSO, KWF en OOK onderkennen nut en noodzaak van de relatie tussen nazorgcentrum en

oncologisch centrum. De samenwerking tussen IntermeZZo en Isala wordt inmiddels gezien als best

practice. Deze positie zal IntermeZZo bestendigen en verder naar buiten brengen.

IntermeZZo fungeert ook als vraagbaak voor onder andere verpleegkundigen en medisch specialisten,

beleidsmakers in gezondheidszorg, andere ziekenhuizen en nazorgcentra. Zo wil IntermeZZo de

opgebouwde expertise sterker inzetten en delen.

 

Registratie

Er zijn in Nederland 88 inloophuizen en nazorgcentra waar mensen met kanker komen omdat ze iets

nodig hebben. Om de zorg beter in te bedden, zijn er cijfers nodig: wat zoeken mensen precies, wat

hebben ze nodig? Dataonderzoek vormt de onderbouwing en legitimatie voor het bestaan van

inloophuizen en nazorgcentra (en financiering). IntermeZZo neemt deel aan het registratiesysteem en

kan hieruit op termijn eigen data filteren. Zo kunnen we nog beter aansluiten op de vraag.

 

Promotie

Naast het versterken van de bekendheid van IntermeZZo binnen Isala, zetten we sterker in op

naamsbekendheid door free publicity, inzet van sociale media en promotie van activiteiten. Algemene naamsbekendheid en publieksactiviteiten worden gericht op publieksgroepen (goodwill genereren ten behoeve van gunfactor en sponsoring) en promotie van activiteiten op de doelgroep.

De website is in 2017 geactualiseerd en begin 2018 geheel vernieuwd.

 

Financiën

 • IntermeZZo richt zich op het vinden van structurele financiering door:
 • Het bestendigen van sponsorrelaties
 • Het aantrekken van nieuwe sponsoren
 • Een boost te geven aan de ‘Vrienden van IntermeZZo’
 • Het stimuleren van anderen om benefietactiviteiten te organiseren

 

IntermeZZo zorgt voor een compacte financiële buffer vanwege:

 • Uitbreiding personeel
 • Uitbreiding huisvesting & verhuizing

 

In 2020 wil IntermeZZo zijn:

een professioneel nazorgcentrum dat een structurele plek in de zorgketen inneemt, op een locatie die daarvoor geschikt is, met een strakke verbinding met het ziekenhuis en landelijk aanzien. Een nazorgcentrum dat voor volwassenen én kinderen (en hun naasten plus sociale omgeving) steun biedt de regie op het leven.

arrow-right arrow-down keyboard_arrow_down arrow-left plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars heart-o heart home bell building-o bullhorn star-o star truck magic-wand edit reply eye