Bestuur en organisatie

14 maart 2018 by Intermezzo

Het bestuur bestaat uit:

 • Pierre Satink, voorzitter
 • Anne- Marie Smelt, secretaris
 • Mark van Buiten, penningmeester
 • Simone van Ruth, lid
 • Daphne de Roode, lid
 • Gabriel Paardekooper, lid
 • Jos Lemmens, lid

Het comité van aanbeveling bestaat uit:

 • Jacco Eltingh, voormalig proftennisser & directeur Eltingh Haarhuis Tennis & Events
 • Rob Dillmann, CEO Isala
 • Coby Zandbergen-de Zeeuw, directeur Academiehuis/de Grote Kerk Zwolle
 • Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

Manager en contactpersoon van IntermeZZo

Corine den Hollander

ANBI

IntermeZZo is een stichting met ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat wij alle inkomsten volledig inzetten voor onze doelgroep: mensen met kanker en hun naasten. Voor de ANBI geldt een publicatieplicht. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst. Aan de publicatieplicht voldoen we op deze pagina met compacte gegevens en cijfers. Zo laten we zien waar IntermeZZo voor staat, wat we doen en wat onze ambities zijn voor de komende jaren.

ANBI gegevens IntermeZZo 2020/2021

Inhoudsopgave

 • Algemene gegevens
 • Missie en doelstelling
 • Portfolio
 • Jaarverslag 2019
 • Jaarverslag 2020
 • Strategische ambities 2017-2022

Algemene gegevens

Stichting Nazorgcentrum IntermeZZo

Dokter Van Thienenweg 1A, 8025 AL Zwolle

Postbus 110400 8000 GK Zwolle

T (088) 624 6088

T (06) 53 76 71 45

Fiscaal nummer: 8211 77 229

 

Contactgegevens:

E c.j.den.hollander@isala.nl

E info@intermezzo-zwolle.nl

T (06) 464 52 795

Beloningsbeleid bestuurders IntermeZZo

Geen beloning.

Missie en doelstelling

Missie

Met onze missie geven wij aan wat wij voor de samenleving willen betekenen en welke toegevoegde waarde wij leveren.

 • Wij ondersteunen mensen met kanker én hun naasten in het proces om de regie op hun leven te hervinden.
 • Wij bieden professionele voorlichting en activiteiten in samenwerking met Isala Oncologisch centrum.
 • Wij bieden laagdrempelige activiteiten op het gebied van: omgaan met kanker, ontmoeten & relaties, ontspannen & welbevinden en terugkeer in de samenleving.
 • Wij nemen verantwoordelijkheid om de verbinding te leggen tussen de gezondheidszorg en het privédomein van onze doelgroep.

 

Doelstelling

Het doel van alle inspanningen die IntermeZZo verricht is haar gasten te ondersteunen de regie op hun leven te hervinden. 

Om dit doel te bereiken stemt IntermeZZo het aanbod voortdurend af op de behoefte van de gasten. Daarvoor betrekt IntermeZZo alle mogelijke samenwerkingspartijen op inhoud. Het gaat om niet-vergoede zorg (door de zorgverzekeraar). Tevens onderhoudt IntermeZZo contact met maatschappelijke partijen in de rol van ondersteuners, ambassadeurs en sponsoren.

Portfolio

IntermeZZo kent vijf onderdelen in haar portfolio: de inloopfunctie, omgaan met kanker, ontmoeten & relaties, ontspannen & welbevinden en terugkeer in de samenleving. De actuele portfolio staat op de website: www.intermezzo-zwolle.nl

Jaarverslag 2019/2020

IntermeZZo kijkt terug op een succesvol jaar 2019. Het aantal bezoeken is gegroeid naar ruim 5.000. Vanaf maart 2020 heeft IntermeZZo de openingstijden (tijdelijke sluiting) en het activiteitenaanbod sterk moeten reduceren/aanpassen onder invloed van de coronamaatregelen. Daardoor is het bezoekersaantal in 2020 gedaald naar 3.150. Mensen weten ons wel steeds beter te vinden. De wisselwerking tussen IntermeZZo en andere partijen is toegenomen. Over 2019 is er geen gedrukt jaarmagazine uitgegeven in verband met de beperkingen in de 1e helft van 2020 vanwege de coronamaatregelen. Over 2020/2021 is er een compact gedrukt jaarmagazine uitgegeven met daaraan gekoppeld een zeer uitgebreid onlinemagazine, inclusief filmpjes. Dit staat op de homepage van de website. 2020 zou het 10-jarig jubileumjaar zijn, maar de geplande  feestelijke activiteiten moeten vanwege de coronamaatregelen worden gecanceld. 

In 2019 heeft IntermeZZo een aantal ambities kunnen realiseren die in 2020 (soms met beperking) zijn voortgezet

 1. Versterken van de samenwerking met Isala 2019/2020

Het commitment, uitgesproken door de Raad van Bestuur van Isala en management van Isala Oncologisch centrum over de samenwerking tussen Isala en IntermeZZo heeft geresulteerd in een project voor de inzet van een ondersteuningsconsulent.  De functie van ondersteuningsconsulent, door twee zeer ervaren oncologieverpleegkundigen/ondersteuningsconsulenten, wordt op locatie bij IntermeZZo uitgevoerd.  Zo komen oncologisch patiënten door de afspraken bij de consulent bij IntermeZZo binnen voor kennismaking. Andersom kunnen gasten van IntermeZZo worden doorverwezen naar de ondersteuningsconsulent.  

 2. Ontwikkeling ouder-kindtraject 2019/2020

Wanneer een van de ouders de diagnose kanker krijgt, staat het leven van het hele gezin op de kop. Als ouders zo snel mogelijk na de diagnose een coachingsgesprek kunnen aangaan met een gespecialiseerde gezinscoach, kan het gezin gesterkt het traject in gaan. IntermeZZo heeft in 2019 ongeveer 40 coachingsgesprekken met ouders (en kinderen) kunnen faciliteren. Ouders geven aan hier zeer veel baat bij te hebben. In 2020 had een voortzetting van dit aanbod plaats, met soms restricties vanwege de coronamaatregelen. 

3.  Aanbod van activiteiten afgestemd op individuele behoefte

IntermeZZo sluit steeds meer aan op de individuele behoefte en wensen van de gast. In 2020 was dit soms niet mogelijk omdat persoonlijk contact vanwege de coronamaatregelen soms tijdelijk niet was toegestaan. De locatie werd geheel aangepast aan de actuele landelijke maatregelen op het gebied van hygiëne, afstand houden, eenrichtingsverkeer enzovoort.  Waar mogelijk is er met de gasten op vraag telefonisch en online contact georganiseerd, alsmede filmpjes en digitaal cursusaanbod, individuele creatieve opdrachten enzovoorts. Ook voorlichting vanuit een voedingsdeskundige en ARBO-arts werd digitaal georganiseerd met programma’s als Teams en ZOOM. Zodra contact, met inachtneming van de maatregelen en na vaccinatie, weer mogelijk was, kwamen de gasten weer op locatie. De steun werd node gemist. 

Strategische ambities 2017 tot en met 2021

IntermeZZo heeft een grote groei doorgemaakt vanaf de oprichting in februari 2010 tot nu. Het aantal bezoeken is toegenomen van 500 per jaar in 2010 naar ongeveer 5.000 in 2019. Het aantal vrijwilligers groeide van 16 naar 100 in 2019. De behoefte aan een nazorgcentrum gekoppeld aan het Oncologisch centrum van Isala, neemt naar verwachting nog verder toe. Om die verwachte groei kwalitatief en kwantitatief aan te kunnen, richt IntermeZZo zich op onderstaande doelen:

Huisvesting

IntermeZZo groeide in 2017 letterlijk uit het gebouw door toename van het aantal bezoekers, het team en de activiteiten. Bestuur en samenwerkingspartijen in Zwolle zochten samen naar een andere geschikte huisvesting. Criteria waren: ruim, betaalbaar en in de directe nabijheid van Isala. Deze ambitie is gerealiseerd begin 2018. Er komen bezoekers uit de wijde regio en het aantal bezoeken dat zij brachten, groeide tot over de 5.000.

Isala heeft ook een Oncologisch centrum in Meppel. Patiënten hebben ook daar behoefte aan psychosociale ondersteuning. IntermeZZo onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om een dependance op te zetten met behoud van kwaliteit en sfeer van IntermeZZo Zwolle. Medio 2020 zijn uitbreiding met een dependance in Meppel en een gevraagd steunpunt in Heerde, on hold gezet. Dit vanwege de onzekerheden aangaande de coronamaatregelen en de financiële gevolgen daarvan voor IntermeZZo.

Medewerkers

Het aantal gastvrouwen is meegegroeid met de vraag. Er is weinig verloop. Bij de werving van nieuwe mensen wordt gelet op een mix van (m/v) en leeftijd. In 2019 zijn ongeveer 10 nieuwe vrijwilligers aangetrokken die zijn ingewerkt en geschoold.  Ook onder vrijwillige professionals is weinig verloop. Mensen voelen zich betrokken en gewaardeerd; de inzet blijft de relatie met hen secuur te onderhouden. In 2020 neemt een aantal vrijwilligers in goede harmonie afscheid om reden van leeftijd, gezondheid of privéomstandigheden. Met ingang van maart 2019 is een secretaresse aangesteld voor 24 uur per week, voor onbepaalde tijd.

Relatie Isala

Op het versterken van de banden met Isala is vanaf de 2e helft van 2017 sterker ingezet. Het management is overtuigd van nut en noodzaak. De samenwerking op de werkvloer vraagt continue aandacht. IntermeZZo presenteert zich frequent op alle mogelijke bijeenkomsten om bewustwording en beeldvorming bij de professionals aan te scherpen. IntermeZZo leidt vaak (nieuwe) Isala collega’s rond en kan regelmatig . In 2018 is de functie van ondersteuningsconsulent vanuit Isala ingezet en voortgezet in 2019 en 2020. Het effect is een snelle signalering; zo kan de patiënt vanaf de diagnose (naast het medische gedeelte) intensiever worden begeleid. Doel is de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden.

KindermeZZo/ondersteuning gezinnen

Omdat de vraag naar ondersteuning van gezinnen met kinderen toeneemt, is IntermeZZo op 15 september van 2018 gestart met de ondersteuning van kinderen in de basisschoolleeftijd: KindermeZZo. Het gaat om kinderen die opgroeien in een gezin waarin kanker speelt, bij ouders, broertjes/zusje of het kind zelf.  Voor KindermeZZo is een eigen programma ontwikkeld en een eigen website ingericht, afgestemd op de doelgroep. Er zijn drie pedagogisch geschoolde vrijwilligers die KindermeZZo inhoudelijk vormgeven en de kindergroepen begeleiden. Om de woensdag wordt de kidsmiddag druk bezocht; ouders blijven vaak om elkaar te ontmoeten. Hierbij is een gastvrouw aanwezig die ervaring heeft met de begeleiding van ouders.

Coaching gezin

In 2019 is IntermeZZo gestart met een coachingstraject voor gezinnen waarin één van de ouder de diagnose kanker kreeg. Snel na de diagnose kan het gezin een coachingsgesprek aanvragen. IntermeZZo regelt een professionele coach, zodat het gezin gesterkt het traject in kan gaan. In 2019 maakten 40 gezinnen gebruik van deze mogelijkheid. Het wordt in 2020 voortgezet, met financiële ondersteuning van KWF.

Landelijke relaties

IntermeZZo heeft in de 10 jaar van het bestaan haar toegevoegde waarde bewezen. De huisvesting dicht bij het ziekenhuis blijkt effectief. De nauwe samenwerking met topklinisch ziekenhuis Isala en in het bijzonder met het Oncologisch centrum leiden tot een bijzondere expertise. Deze vormt een van de goede voorbeelden in Nederland. IPSO, KWF en stichting OOK onderkennen nut en noodzaak van de relatie tussen nazorgcentrum en oncologisch centrum. De samenwerking tussen IntermeZZo en Isala wordt inmiddels gezien als best practice. Deze positie zal IntermeZZo bestendigen en verder naar buiten brengen. IntermeZZo fungeert ook als vraagbaak voor onder andere verpleegkundigen en medisch specialisten, beleidsmakers in gezondheidszorg, andere ziekenhuizen en nazorgcentra. Zo wil IntermeZZo de opgebouwde expertise sterker inzetten en delen.

Registratie

Er zijn in Nederland 87 inloophuizen en nazorgcentra waar mensen met kanker komen omdat ze iets nodig hebben. Om de zorg beter in te bedden, zijn er cijfers nodig: wat zoeken mensen precies, wat hebben ze nodig? Dataonderzoek vormt de onderbouwing en legitimatie voor het bestaan van inloophuizen en nazorgcentra (en financiering). IntermeZZo neemt deel aan het registratiesysteem dat door brancheorganisatie IPSO is opgezet en kan hieruit op termijn eigen data filteren. Zo kunnen we nog beter aansluiten op de vraag.

Promotie

Naast het versterken van de bekendheid van IntermeZZo binnen Isala, blijven we voortdurend inzetten op naamsbekendheid door free publicity, inzet van sociale media en promotie van activiteiten. Algemene naamsbekendheid en publieksactiviteiten worden gericht op publieksgroepen (goodwill genereren ten behoeve van gunfactor en sponsoring) en promotie van activiteiten op de doelgroep.

De website is in 2020 geactualiseerd met een bezoekersvriendelijke agenda. De indeling sluit beter aan bij de steunbehoefte van de doelgroep.

Financiën *)

 • IntermeZZo richt zich op het vinden van structurele financiering door:
 • Het bestendigen van sponsorrelaties
 • Het aantrekken van nieuwe sponsoren
 • Het stimuleren van anderen om benefietactiviteiten te organiseren
 • *) vanwege coronamaatregelen zijn vanaf maart 2020 bijna alle benefietactiviteiten voor IntermeZZo gecancelled. Daardoor is er een forse vermindering van inkomsten.

IntermeZZo zorgt voor een compacte financiële buffer vanwege:

 • Uitbreiding personeel
 • Zekerheid aangaande uitgaven tbv vaste lasten, ook in coronatijden wanneer de inkomsten onzeker zijn.

 

In 2022 wil IntermeZZo zijn:

een professioneel centrum voor leven met en na kanker, dat een structurele plek in de zorgketen inneemt, op een optimale locatie nabij het ziekenhuis, met een sterke verbinding met Isala (Oncologisch centrum) en landelijk aanzien. Een centrum dat voor volwassenen én kinderen (en hun naasten plus sociale omgeving) steun biedt de regie op het leven met en na kanker te herpakken.

arrow-right arrow-down keyboard_arrow_down arrow-left plus-circle cross close search2 twitter2 facebook2 youtube2 linkedin2 envelope-o instagram2 menu play2 mobile2 users3 signal user whatsapp22 envelope-o2 quotes-left spinner2222 checkbox-checked checkbox-unchecked checkmark price-tag lightbulb_outline comment-square binoculars heart-o heart home bell building-o bullhorn star-o star truck magic-wand edit reply eye